ПРОФ. ФАНИ РИБАРОВА, ДБ: COXAMIN – ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА С ДОКАЗАНИ ПРЕТЕНЦИИ

От дълбока древност храната е била използвана в лечението на болестите. По пътя на развитието на това познание са натрупани много информация, опит и знания, които днес доведоха до един нов етап в науката за храните и храненето – етапа на хранителните добавки. Тези продукти намират все по-широко приложение като фактори, подпомагащи превенцията, и като фактори, съпътстващи лечението на различни болести. Предизвикателство пред медицинската наука е широкото разпространение на хроничните неинфекциозни болести, сред които се подреждат и болестите на костите и ставите.
Съвременният пазар предлага богат избор на хранителни добавки и лекарства, необходими за битката срещу болестите на костите и ставите, но въпреки това продължава създаването на все по-нови и по-разнообразни по състав и активност продукти. Тази нестихваща активност е продиктувана, от една страна, от новите научни достижения по проблема и, от друга – от нарастването на заболеваемостта от тези болести и разрастването на проблемите, свързани с тях. Независимо от инициативата на ООН и СЗО да посветят първото десетилетие на 2000 година за “Декада на костните и ставни заболявания” през изтеклите вече 8 години на активна обмяна на опит и знания и интердисциплинарно партньорство на глобално ниво, остеопорозата не отстъпва своето трето място след сърдечно-съдовите и раковите болести по разпространение, а дори според СЗО тя вече заема второ място по медицинска, социална и икономическа значимост.
Костните и ставните заболявания и травми засягат стотици милиони хора в света и са водеща причина за страдания и инвалидизация. Светът е изправен пред епидемия от остеопороза. Тя засяга всяка трета жена и всеки осми мъж в света. На всеки 30 сек. човек от Европейската общност чупи кост в резултат на остеопорозата. През следващите години се очакват значимо увеличение на фрактурите поради нарастване числеността на населението и продължителността на живота. Остеопорозата е най-честото костно-метаболитно заболяване, характеризиращо се с намалена костна маса и нарушена микро архитектура на костната тъкан. Костите стават порести и чупливи, което увеличава значително риска от фрактури. Загубата на костно вещество настъпва “тихо”, прогресивно, без симптоми до проявата на първата фрактура. Една от най-добрите превантивни мерки срещу остеопорозата е изграждане на здрави кости по време на детството и юношеството. Управлението на остеопорозата може да намали значително заболеваемостта, болестността и да подобри начина на живот на болния, но най-ефективното решение се постига чрез профилактиката. Чрез противодействие на рисковите фактори и промоция на протективните фактори на индивидуално и популационнно ниво може да се постигне успешно управление на проблема. В това отношение храненето и конкретно хранителните добавки заемат своята много отговорна роля.

В какво се състои силата на COXAMIN? КОКСАМИН е хранителна добавка, принадлежаща към групата “Морски хранителни добавки”, производство на Marigot Ireland Ltd. Компанията е член на мрежата за натурални продукти “Marigot group”. Коксамин е мултиминерален продукт, който се извлича от калцирани видове Lithothamnion, събирани под лиценз с изключителни права. Тези видове растат 4-5 години, през които комулират редица есенциални за човешкия организъм минерали, микроелементи и други Биологично Активни Вещества (БАВ), намиращи се в морето. Производственият процес за получаване на Коксамин обхваща няколко последователни етапа (събиране на реколтата, измиване и стерилизация, изсушаване, смилане, напълване) при строго спазване на изискванията за Добри Производствени Практики (ДПП), което е доказано със съответните сертификати за качество (FDA, NSA, KOSHER, Halal, Euhealth, ISO, HACCP и др). Интерес представлява уникалната отворена порьозна структура на Коксамин с непясъчна, неваровита текстура и специфична повърхност. Сред позитивните качества могат да бъдат изброени още свойството му лесно да образува емулсии, висок буфериращ капацитет и нехигроскопичност. Сравнителната оценка между Коксамин и калциев карбонат на база структурен анализ показва, че Коксамин има калцитна, арагонитна и ватеритна структура, докато калциевият карбонат има само калцитна структура. Наличието на различна структура определя и съответните по-добри физически свойства: точка на топене, разтворимост и стабилност. Едно от основните предимства на Коксамин е, че той е естествен мултиминерален продукт, извлечен от растения – червени водорасли. Освен естествения му произход, за биологичната му активност особено значение имат качественият състав, балансът между отделните елементи, бионаличността и биоусвоимостта му, показатели – задълбочено проучени и доказани с експериментални и клинични изследвания, проведени от международни научни колективи.
Бионаличността на калция в Коксамин се определя от количеството, структурата и съотношението с другите елементи. Биоефективността пък се измерва с постигнатия ефект върху организма – минерално съдържание, костна плътност, ниво на ПТХ, подвижност на ставите, болка и др. Съотношението между съдържанието на Са и Р в Коксамин показва от 33 до 36% бионаличност, а при млечния калций и трикалциевия фосфат тя е съответно 30 и 25%. Експериментално проучване при плъхове, хранени в продължение на 8 седмици с трикалциев фосфат, калциев карбонат и Коксамин, показва бионаличност на калция (изразена като абсорбция) съответно 33.7, 36,8 и 39.4%. Доказателствата за функционалността на този усвоен калций са изразени в установената константна плътност на лумбалните прешлени, показваща съответно 8,6 г/см2, 15,8 и 19,1 г/см2. Резултатите ясно показват предимствата на Коксамин по отношение на бионаличността и биоусвояемостта на съдържащия се в него калций.

Това доказателство е от особено значение за включване на Коксамин като превантивен фактор срещу иницииране и развитие на остеопорозата.

КЛИНИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Когато една хранителна добавка има претенцията за превантивна роля и/или позитивен ефект върху лечебния процес на определена болест, тя задължително трябва да бъде доказана с клинични проучвания. Именно в това се състои и силата на Коксамин – реализираните многостранни клинични изпитания на неговата активност срещу остеопорозата и остеоартрита. Ето и няколко примера в тази дименсия:
През 1993 г. Салтман и кол. провеждат 2-годишно проучване върху 137 жени след менопауза, приемащи само калций и калций в комбинация с микроелементи. Резултатите показват повишена костна плътност на прешлените на гръбначния стълб в групата, получаваща комбинирания препарат.

Коксамин е източник на изключително богат спектър от макро, микро и ултрамикроелементи, в което се крие силата на неговата разнообразна биологична активност.

Минерално съдържание на COXAMIN

Калций 33%           Кобалт 2ppm
Магнезий 2,5%       Мед 2ppm
Фосфор 0,06%        Цинк 3ppm
Сяра 0,20%            Селений 1ppm
Желязо 0,05%        Молибден 2ppm
Бор 30ppm             Йод 4ppm
Флуор 200ppm        Манган 99ppm
Натрий 0.13%         Никел 4ppm

Идентифицирани 74 следи от минерали
Интересно клинично изпитание провежда Джон Зенк и кол. в Корк, Ирландия, през 2003 г. Целта на проучването е да се установи ефектът от приема на Коксамин върху нивото на серумния ПТХ, маркер за костната резорбция. Резултатите от изпитанието показват значимо понижение на серумното ниво на ПТХ. Този факт определено показва позитивен ефект от приема на Каксамин, който води до ясно изразено понижение на резорбцията на костите. Заключението от клиничното изпитание е подкрепено и от данните на други биохимични показатели – костна алкална фосфаза, остеокалцин, дезоксипиридинолин, както и от данните за костна плътност, получени чрез DEXA скенер на лумбалните прешлени.
В научноизследователския център Минесота, САЩ, през 2003 г. е проведено клинично изпитание върху фармакодинамиката и фармакокинетиката на Коксамин при жени преди менопауза. Установява се превантивен ефект на хранителната добавка срещу инициирането на остеопороза. Данните от проучването са съобщени на Научна среща на Обществото по експериментална биология през 2004 година.
Силата на Коксамин се крие и в доказания с редица клинични изпитания позитивен ефект върху остеоартрозата, другата честа причина за временна или трайна загуба на трудоспособност.

По данни на проф. Шейтанов в България са засегнати около 500 000 човека от тази болест с различните й локализации.

Според съвременното познание остеоартрозата е дегенеративен процес на ставния апарат, характеризиращ се с деструкция на ставния хрущял и изменения в подлежащите костни структури. Използват се два общоприети термина за състоянието на ставния апарат – остеоартроза и остеоартрит. Първият характеризира постоянно или бавно развиващ се процес, а вторият включва и компонентата – възпаление. Различни са причините, иницииращи дегенеративните процеси в ставния апарат. Едно от обясненията е, че промяната в състава на синовиалната течност и нарушението в матриксния транспорт могат да доведат до дефицит на есенциални за тъканното ремоделиране вещества. Ето защо процесите биха могли да бъдат улеснени чрез екзогенен внос на биоактивни съставки.
Клинично проучване, проведено в Минесота, САЩ, върху възрастни мъже и жени на възраст 35-75 години, с диагноза остеоартрит на коляното и прием на Коксамин в продължение на 3 месеца, показва подобрение на подвижността на ставите, отслабване на сковаността и намаляване на болката. Пациентите, приемащи Коксамин, изминават най-голямо разстояние пеша за 6 минути в сравнение с всички други пациенти. Установената по-ниска степен на скованост се обяснява с по-доброто функциониране на ставата, което предполага и по-голяма физическа активност за пациентите. В подкрепа на изброените по-горе позитивни ефекти е и понижението на теглото – резултат от преодоляното обездвижване.
Клинично проучване, проведено през 2008 г. с участието на различни клиники от Ирландия и САЩ върху възрастни лица с диагноза остеоартрит на коляното, третирани в продължение на 12 месеца само с Коксамин (2,000mg/g); Коксамин и глюкозамин сулфат (2,000+1,500mg/g), само с глюкозамин (1,500 mg/g) и плацебо показва, че мултиминералната хранителна добавка Коксамин значително намалява болката и сковаността на коленната става. Авторите обясняват постигнатия ефект с биологичната активност на богатия спектър от химични елементи, съдържащи се в Коксамин.

В заключение, на базата на данните за състава, структурата и свойствата на Коксамин, от една страна и, от друга, основавайки се на данните от клиничните изпитания за биологичния му ефект с убеденост бих препоръчала използването на Коксамин и в профилактиката, и в лечението на остеопорозата и остеоартрита.
Установената чрез клинични изпитания висока степен на бионаличност на калция в този продукт, както и комбинирането му с Витамин D /5 μg на таблета/ осигуряват сигурна биоефикасност. Ето защо Marigot – Ирландия представя на фармацевтичния пазар две разновидности на продукта – Коксамин и Коксамин D, които могат да бъдат комбинирани в съответствие с прилаганото лечение и/или диета. Клиничните доказателства позволяват продуктът в неговите разновидности да бъде препоръчан срещу остеопорозата за всички рискови групи от населението. Доказателствата за позитивния ефект на Коксамин при остеоартрита, получени от експериментални и клинични изследвания, са основание за широкото му приложение и към лечебния процес на тази болест.
Приемът на биоактивните вещества в по-ниски дози от терапевтичните през по-дълги периоди от време се съпътства обикновено с по-висока степен на ефективност, в което се крие и силата на хранителните добавки. Те могат с успех да бъдат използвани и в процесите на стареенето, ето защо аз си позволявам да завърша с мотото на Американската асоциация по гериатрия “Нека добавим живот към годините, а не години към живота”.

Източник: Проф. Фани Рибарова, дб
Катедра „Превантивна медицина”
Факултет по обществено здраве
Медицински университет – София

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s