Прополисът лекува почти всичко!

С про­по­лис или пче­лен клей пче­ли­те за­пуш­ват цеп­на­ти­ни в ко­ше­ра, прик­реп­ват пчел­ни­те рам­ки, по­ли­рат ки­лий­ки­те, къ­де­то се па­зи ме­дът, цвет­ният пра­шец, а съ­що сте­ни­те и пок­ри­ва на ко­ше­ра, бал­са­ми­рат на­жи­ле­ни­те до смърт про­ник­на­ли в ко­ше­ра бръм­ба­ри, гу­ще­ри и др. По то­зи на­чин те съз­да­ват в ко­ше­ра сво­е­об­раз­на кре­пост сре­щу вре­ди­те­ли­те, мик­ро­би­те и др. Про­по­ли­сът, кой­то е един от пчел­ни­те про­дук­ти, съ­дър­жа 7 ан­ти­би­о­ти­ка и по­ве­че от 50 раз­лич­ни би­о­ло­гич­ноак­тив­ни ве­щес­т­ва. За мак­си­мал­но из­в­ли­ча­не на би­о­ло­гич­ноак­тив­ни­те ве­щес­т­ва от про­по­ли­са се из­пол­з­ва 70-96-гра­ду­сов ме­ди­цин­с­ки спирт. Вод­ни­те из­в­ле­ци от про­по­лис се при­гот­вят с дес­ти­ли­ра­на во­да чрез наг­ря­ва­не до 80-90 гра­ду­са (не тряб­ва да кип­ва).
При при­е­ма­не­то на вод­но-спир­т­на емул­сия от про­по­лис над ра­не­ва­та по­вър­х­ност на яз­ва­та се об­ра­зу­ва за­щит­на ко­ра от смо­лис­то-во­съч­ни­те съ­е­ди­не­ния на про­по­ли­са, ко­я­то не се уни­що­жа­ва при хра­нос­ми­ла­не. Под пок­рив­ния слой ста­ва раз­м­но­жа­ва­не на епи­тел­ни­те клет­ки и за­рас­т­ва­не на яз­ва­та. То­ва свой­с­т­во на про­по­ли­са е съз­да­де­но от са­ма­та при­ро­да.
Как се пра­ви?

За при­гот­вя­не­то на спир­тен из­в­лек се взе­мат 30 г про­по­лис, на­ряз­ва се на сит­но, пос­та­вя се във фла­кон от тъм­но стък­ло и се за­ли­ва със 100 мл 96-гра­ду­сов ме­ди­цин­с­ки спирт. Прес­то­я­ва 3 дни, ка­то пе­ри­о­дич­но се раз­к­ла­ща.
За ле­че­ние на яз­ва на сто­ма­ха и на два­на­де­се­топ­ръс­т­ни­ка 30 кап­ки от спир­т­ния из­в­лек на про­по­ли­са се раз­т­ва­рят в ох­ла­де­на пре­ва­ре­на во­да. По­лу­ча­ва се емул­сия с цвят на мля­ко. Тя се пие 1 час пре­ди яде­не по схе­ма­та:
пър­ви ден – на все­ки два ча­са през де­ня и ве­чер, а съ­що и 1 час след ве­че­ря;
вто­ри ден – на все­ки три ча­са;
тре­ти ден и по-на­та­тък – на все­ки 4 ча­са в про­дъл­же­ние на 20 дни.

Та­зи схе­ма е не­об­хо­ди­ма за съз­да­ва­не­то на ус­той­чи­ва смо­лис­то-во­съч­на пе­ле­на.
Яз­ва­та заз­д­ра­вя­ва за око­ло 10 дни, но ка­то га­ран­ция за оз­д­ра­вя­ва­не и сти­му­ли­ра­не на имун­на­та сис­те­ма са не­об­хо­ди­ми 20 дни. Ле­че­ни­е­то с про­по­лис е про­ти­во­по­ка­за­но при стра­да­щи­те от алер­гия, осо­бе­но към цветен пра­шец.

“ЖИВИТЕ” МАЗИЛА СА БАЛСАМ ЗА СТАВИТЕ

За ле­че­ние на бол­ки в ста­ви­те мо­же­те да из­пол­з­ва­те “жи­ви” про­по­ли­со­ви ма­зи­ла.
Про­по­ли­со­ви­те ма­зи­ла, осо­бе­но в съ­че­та­ние с ком­п­ре­си от лис­та на ре­пей, по­ма­гат за об­лек­ча­ва­не на рев­ма­тич­ни­те бол­ки.
Ако пра­ви­те ма­зи­ло­то с рас­ти­тел­но мас­ло, то неп­ре­мен­но тряб­ва да бъ­де ра­фи­ни­ра­но.
Из­вес­т­ни са по­ве­че от 150 ме­то­да за при­гот­вя­не на про­по­ли­со­ви ма­зи­ла. Най-прос­ти­ят ва­ри­ант е: в стък­лен бур­кан (200-250 мл) се на­ли­ва 100 мл ма­зе­ва ос­но­ва (ра­фи­ни­ра­но слън­чог­ле­до­во олио или зех­тин, мо­же и ва­зе­ли­но-ла­но­ли­но­ва смес 9:1), до­ба­вя се 20 г сит­но на­ря­зан про­по­лис, пок­ри­ва се с ка­пак и се пос­та­вя на вод­на ба­ня. Пе­ри­о­дич­но се раз­бър­к­ва с дър­ве­на или стък­ле­на пръч­ка. Го­ре­ща­та смес се фил­т­ри­ра през 2 слоя мар­ля и се раз­п­ре­де­ля в стък­ле­ни бур­кан­че­та. Съх­ра­ня­ва се на хлад­но 1-2 го­ди­ни.

Иван Ата­на­сов, апи­фи­то­те­ра­певт – Со­фия
РЕЦЕПТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СЪС СЛУХА

Аз съм ле­кар, хи­рург с 40-го­ди­шен стаж, се­га съм пен­си­о­нер. Ви­на­ги съм се ин­те­ре­су­вал от на­род­на­та ме­ди­ци­на. От соб­с­т­вен опит съм се убе­дил, че мно­го бо­лес­ти мо­гат да се из­ле­ку­ват с пчел­ни про­дук­ти. Пред­ла­гам ви ме­тод за ле­че­ние на теж­ко чу­ва­не с про­по­лис.

Как се пра­ви?

При­ла­га се 30-про­цен­тов раз­т­вор на про­по­лис със зех­тин или ца­ре­вич­но олио (1:4).
За при­гот­вя­не­то на 30-про­цен­т­ния раз­т­вор на про­по­лис на­ряз­вам 60 г от про­дук­та на мал­ки пар­чен­ца, от­де­лям ви­ди­ми­те за­мър­ся­ва­ния (чуж­ди час­ти­ци, бок­лук и др.) и за­ли­вам с 200 г 96-гра­ду­сов спирт. След то­ва раз­к­ла­щам в про­дъл­же­ние на 30 ми­ну­ти. Ос­та­вям го на тъм­но топ­ло мяс­то за 5-7 дни, ка­то всекид­нев­но го раз­к­ла­щам. В за­ви­си­мост от ка­чес­т­во­то на про­по­ли­са цве­тът на го­то­ва­та нас­той­ка мо­же да бъ­де от бле­дожъл­та до ка­фе­ни­ка­ва.
Смес­вам нас­той­ка­та със зех­тин или ца­ре­вич­но олио (1:4). При раз­к­ла­ща­не на смес­та се об­ра­зу­ва мас­ле­но-спир­т­на емул­сия със свет­лока­фе­ни­кав цвят с при­я­тен аро­мат.
Пре­ди из­пол­з­ва­не тряб­ва неп­ре­мен­но да се раз­к­ла­ти. Пос­та­вям в ухо­то мар­ле­на лен­тич­ка, на­кис­на­та в емул­си­я­та. При де­ца над 5 го­ди­ни – все­ки ден през нощ­та за 10-12 ча­са (10-14 про­це­ду­ри), при въз­рас­т­ни – през ден за 36-38 ча­са (10-12 про­це­ду­ри).
Ле­че­ни­е­то тряб­ва да се про­веж­да след из­с­лед­ва­не при ле­кар-ла­рин­го­лог. То­зи ме­тод не се пре­по­ръч­ва при по­ли­пи в ухо­то и на­ли­чие на гра­ну­ла­ции вър­ху тъ­пан­че­то.
По то­зи на­чин ус­пях да въз­с­та­но­вя слу­ха на 17 бол­ни. Всич­ки те се бя­ха ле­ку­ва­ли в бол­ни­ца, но без ре­зул­тат. Въз­раст­та на па­ци­ен­ти­те ми е от 40 до 75 го­ди­ни.

Как­во пос­тиг­нах?

При три­ма бол­ни прек­ра­тих ле­че­ни­е­то по­ра­ди алер­гия към про­по­ли­са. При 14 нас­тъ­пи зна­чи­тел­но по­доб­ре­ние на слу­ха. Шу­мът в уши­те из­чез­на на­пъл­но при 9 бол­ни, при ос­та­на­ли­те на­ма­ля зна­чи­тел­но. Бук­вал­но при всич­ки бол­ни об­що­то със­то­я­ние се по­доб­ри, нас­т­ро­е­ни­е­то им се по­ви­ши, съ­нят им ста­на по-спо­ко­ен и про­дъл­жи­те­лен, па­мет­та им се ос­ве­жи. Всич­ки бол­ни се из­с­лед­ва­ха след края на ле­че­ни­е­то при оторинола­рин­го­лог, кой­то пот­вър­ди те­зи из­ме­не­ния към по-доб­ро.

Иван Ла­ти­нов, Ру­се
blitz.bg

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s